Free Web Space | BlueHost Review  

 

 
ยศ ชื่อ ชื่อสกุล
สิบตำรวจเอกอดิศร วรรณโพธิ์
ตำแหน่ง
ผู้บังคับหมู่(ป.)สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง
วัน เดือน ปี เกิด อายุ
29 สิงหาคม 2518
การศึกษาสูงสุด
ม.6
จบหลักสูตรตำรวจ
นพต.รุ่น 27 จาก รร.ภ.4(มอดินแดง)
วันเดือนปีที่บรรจุ
1 กุมภาพันธ์ 2540
ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่งานธุรการปราบปราม
ความสามารถพิเศษ
ขับรถยนต์/ซ่อมรถยนต์
คติในการดำเนินชีวิต
 
จังหวัดเกิด
จังหวัดร้อยเอ็ด