Free Web Space | BlueHost Review  

อัตราเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ต่างๆ
ลำดับ
ข้อหา หรือ ฐานความผิด
มาตรา
จำนวนค่าปรับ
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
1
ไม่จัดให้รถที่ใช้ในทางเดินรถมีเครื่องยนต์ เครื่องอุปกรณ์
และหรือส่วนควบที่ครบถ้วนตามกฎหมายฯและใช้การได้ดี
ม.6 วรรคสอง , 148
300   บาท
2
นำรถที่มิได้ติดแผ่นป้ายเลขทะเบียน แผ่นป้านเครื่องหมายเลขทะเบียนหรือ
ป้ายประจำรถตามกฎหมายฯมาใช้ในทางเดินรถ
ม.7, 152(ฉบับที่ 4 )2535 , 24
600   บาท
3
นำรถที่เสียงเกิดอื้ออึงหรือมีสิ่งลากถูไปบนทางเดินรถ ม.9 , 148
300   บาท
4
ขับรถในทางไม่เปิดไฟ หรือใช้แสงสว่างตามประเภทลักษณะและ
เงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
ม.11 , 148
300   บาท
5
รถที่บรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถไม่จุดไฟ สัญญาณสีแดง หรือไม่ติดธงสีแดง
ไว้ที่ตอนปลายสุดของสิ่งของที่บรรทุกนั้นให้มองเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร
ม.15 วรรคหนึ่ง , 152(ฉบับที่ 4).2535 , 24
600   บาท
6
รถโรงเรียน รถบรรทุก หรือรถบรรทกคนโดยสารใช้บรรทุกคน สัตว์หรือสิ่งของของชนิด
หรือประเภท ในลักษณะที่ไม่ปฎิบัติตามกฎกระทรวงฯ
ม.18 , 150 (3) กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (2522)ลง 30 พ.ค. 2522 ข้อ 3 (1)
300   บาท
7
ไม่ปฎิบัติตามสัญญาณจราจรมือ ที่เจ้าพนักงานจราจร เจ้าหน้าที่ แสดงให้ปรากฎข้างหน้า ม.24 , 125(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2525 ม.24
600   บาท
8
ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร ม.43 (3) , 157(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2535 , 27
600   บาท
9
ขับรถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน ม.43(4) , 157(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2535 ,27
600   บาท
10
กลับรถที่ทางร่วมทางแยก ม.53(3) ,157(ฉบับที่ 4)2535 , 27
800   บาท
11
ไม่จอดรถให้ขนานชิดกับขอบทางหรือไหล่ทางด้านซ้ายในระยะห่างไม่เกิน 25 เซนติเมตร
หรือไม่จอดรถตามทิศทางหรือด้านที่เจ้าพนักงานกำหนด หรือจอดรถในช่องทางเดินรถ
ประจำทางในลักษณะดังกล่าวในเวลาที่กำหนดให้ใช้ช่องทางเดินรถประจำทาง
ม.54 วรรคสอง , 148
400   บาท
12
หยุดรถในทางร่วมทางแยก ม.55 (4) , 148
400   บาท
13
หยุดรถในเขตที่มีเครื่องหมายห้ามหยุดรถ ม.55(5) , 148
400   บาท
14
หยุดรถในลักษณะกีดขวางการจราจร ม.55(8) , 148
400   บาท
15
จอดรถในทางข้าม หรือในระยะ 3 เมตร จากทางข้าม ม.57 (4) , 148
400   บาท
16
จอดรถในเขตที่มีเครื่องหมายจราจร ห้ามจอดรถ ม.57 (5) , 148
400   บาท
17
จอดรถในลักษณะกีดขวางการจราจร ม.57 (15) , 148
400   บาท
18
ผู้ขับขี่ไม่จุดโคมไฟแสงขาวหน้ารถ ม.81 , 147
100   บาท
19
ขับรถจักรยานโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน ม.83(1) , 148
300   บาท
20
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และคนโดยสารไม่สวมหมวกที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะ ม.122 , 148
300   บาท
21
ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถได้รับใบสั่งไม่ชำระค่าปรับตามจำนวนที่ระบุหรือตามจำนวนที่
พนักงานสอบสวนแจ้งให้ทราบ ณ สถานที่ที่ระบุหรือสถานที่ที่อธิบดีกำหนดภายในวันเวลา
ที่ระบุในใบสั่ง
ม.141(1),155(ฉบับที่ 5)2535 ม.18
600   บาท

 

หมายเหตุ  อัตราค่าปรับดังกล่าวข้างต้นนี้ อ้างอิงมาจาก ข้อกำหนดกรมตำรวจ เรื่อง การชำระค่าปรับทางไปรษณีย์ แบบใบสั่ง และกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2540